Байланыш

«Voice of Freedom» коомдук фондуmap
«Азаттык үнү» укук коргоо порталы

Дарек: 720040, Кыргыз Республикасы
Бишкек шаары, Абдрахманова көчөсү, 204

Тел.: +996 312 662104
Факс: +996 312 623373
e-mail: voice.freedomkg@gmail.com

Фонд башкармалыгынын төрагасы,
порталдын башкы редактору
Абдумомун Мамараимов
email: abdumomun@gmail.com
Моб.: +996 550 517456


Биз менен байланыш

Эскертүү: * – сөзсуз толтурулушу керек